മുടി വളരാൻ കരിഞ്ചീരകം♥️Preparation of karinjeerakam hair pack|Hair growth | Reduce hairfall,dandruff

30 days hair growth challenge day 17 താരൻ മുടികൊഴിച്ചിൽ അകാലനര ഇവ മാറി മുടി കരുത്തോടെ വളരാൻ കരിഞ്ചീരകം ഹെയർ പാക്ക് homemade preparation of hair pack for hair fall, dandruff, premature grey hair karinjeerakam hair pack long hair tips preparation of karinjeerakam oil: #AjiTalks #Karinjeerakam #Hairpack